Oljeväxtfrö - foder

Fodermärgkål

Ger stor avkastning med bra näringsinnehåll och kan framför allt som ensilage utgöra ett värdefullt foder under senhösten. Skördas vanligen sent d.v.s. under oktober månad.

 

Gr. Angeliter
Högväxt sort med stor torrsubstans-avkastning. Används mest till viltåker-gröda. 

 

  

 

 

 

Foderraps

Kan användast till bete, trots låg torrsubstanshalt även till ensilage. Högt fodervärde, kan även samordnas med t.ex. spannmål eller rajgräs. Skördas i allmänhet under augusti - september.

 

Fontan
Ger stora skördar och är mycket proteinrik, uppskattas av viltet. Utsädesmängd 8-12 kg/ha.  
  

 
Forsbecks AB - Skänninge